Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2019

Animalinme
23:21
Jeśli jesteś najmądrzejszą osobą w pokoju to znaczy że jesteś w złym pokoju.
— autor nie wygooglowany
Reposted bySkydelankliannpomoorneupsh

June 02 2019

Animalinme
22:04
5569 135e 390
Animalinme
22:04
Animalinme
22:04
7413 ad00 390
Animalinme
22:03
0223 1220 390
Animalinme
21:58
Reposted fromFlau Flau viasomuchfunk somuchfunk
Animalinme
21:57
6996 0567 390
Reposted fromwishnia wishnia viasomuchfunk somuchfunk
Animalinme
21:55
Moment w którym powinieneś działać rozpoznasz po obezwładniającym strachu.
— Ochocki, Vithren
Animalinme
21:55
7882 c64f 390
Animalinme
21:55
8703 a64b 390
Reposted frommeem meem viaLightStepToNowhere LightStepToNowhere
Animalinme
21:53
4239 76a6 390
Animalinme
21:53
4301 9607 390
Animalinme
21:53
Animalinme
21:52
2783 6424 390
Reposted fromzelbekon zelbekon viasomuchfunk somuchfunk
Animalinme
21:51
Reposted frommrrru mrrru viasomuchfunk somuchfunk
Animalinme
21:51
Reposted fromgruetze gruetze viasomuchfunk somuchfunk
21:51
5456 7e2b 390
Reposted fromidiod idiod viasomuchfunk somuchfunk
Animalinme
21:50
3844 d990
Reposted froms3 s3 viasomuchfunk somuchfunk
21:50
4038 fa0b 390
Animalinme
21:49
4093 da19 390
Reposted fromzie zie viasomuchfunk somuchfunk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl