Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2019

Animalinme
21:34
6466 1bce 390
Reposted fromgogullo77 gogullo77 viaChlebek Chlebek
Animalinme
21:33
2689 91e1 390
Reposted fromnutt nutt viaChlebek Chlebek
Animalinme
21:24
3518 27d0 390
Reposted frompierdolony pierdolony viax-ray x-ray
Animalinme
21:24
My z dru­giej po­ło­wy XX wie­ku 
roz­bi­ja­ją­cy ato­my 
zdo­byw­cy księ­ży­ca 
wsty­dzi­my się 
mięk­kich ge­stów 
czu­łych spoj­rzeń 
cie­płych uśmie­chów 


Kie­dy cier­pi­my 
wy­krzy­wia­my lek­ce­wa­żą­co war­gi 


Kie­dy przy­cho­dzi mi­łość 
wzru­sza­my po­gar­dli­wie ra­mio­na­mi 


Sil­ni cy­nicz­ni 
z iro­nicz­nie zmru­żo­ny­mi ocza­mi 


Do­pie­ro póź­ną nocą 
przy szczel­nie za­sło­nię­tych oknach 
gry­zie­my z bólu ręce 
umie­ra­my z mi­ło­ści
— M. H.
Reposted fromrememberme rememberme viax-ray x-ray
Animalinme
21:23
3167 df40 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viax-ray x-ray
Animalinme
21:18
5142 1156 390
Reposted fromnyaako nyaako viabutterbeer butterbeer
Animalinme
21:18
21:17
2356 ff3e 390
Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viabutterbeer butterbeer
Animalinme
21:16
6825 c064 390
Reposted fromheldupowy heldupowy viabutterbeer butterbeer
21:16
21:16
7244 9691 390
Reposted fromtwice twice viabutterbeer butterbeer
21:16
9942 2acc 390
Animalinme
21:10
3572 6999 390
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viax-ray x-ray
Animalinme
21:07
2847 b148 390
Reposted frompiehus piehus viax-ray x-ray
Animalinme
21:03
9106 1915 390
Reposted frombutterbeer butterbeer
Animalinme
21:01
3746 466f 390
Reposted frompiehus piehus viax-ray x-ray
Animalinme
21:01
5315 e10c 390
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viax-ray x-ray
20:56
4379 69c1 390
Reposted fromrorygon-z rorygon-z viax-ray x-ray
Animalinme
20:56
1837 9ab6 390
Reposted fromjossie jossie viax-ray x-ray
Animalinme
20:55
0206 57c0 390
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viax-ray x-ray
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl